Algemene voorwaarden 2024

Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld

ARTIKEL 1. DEFINITIES
Marissa Langeveld: de eenmanszaak Marissa Langeveld, statutair gevestigd te Delft en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 75581787.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Marissa Langeveld een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Marissa Langeveld voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: ademcoaching en coaching, zowel offline als online met een door Marissa Langeveld ontwikkeld programma, ademoefeningen, een lidmaatschap, meditaties, workshops, retreats, downloads en trajecten.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Marissa Langeveld en klant krachtens welke Marissa Langeveld de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Website: www.marissalangeveld.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Marissa Langeveld gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een offerte, overeenkomst, opdrachtbevestiging, of coaching contract met Marissa Langeveld of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een bestelling dan wel akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Marissa Langeveld en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door Marissa Langeveld zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Marissa Langeveld zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Marissa Langeveld zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Marissa Langeveld met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Marissa Langeveld het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen. 3.4 Marissa Langeveld behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale

opdracht/het traject aan klant te factureren alvorens Marissa Langeveld de opdracht/het traject zal gaan uitvoeren. Bij bestellingen via de webshop zal er 100% vooruit gefactureerd worden.
3.5. Marissa Langeveld geeft de klant de mogelijkheid de factuur in vooraf overeengekomen termijnen te voldoen. Deze termijnen worden in de offerte aan de klant medegedeeld.
3.6. Alle door Marissa Langeveld gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief verzendkosten, reistijd, reiskosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.7. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten of -werkzaamheden.
3.8. Marissa Langeveld behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.9. Marissa Langeveld behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Marissa Langeveld verricht inhoudende de aanvaarding van een aanbod welke is gedaan door Marissa Langeveld.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Marissa Langeveld binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Marissa Langeveld zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.5. Indien de klant een overeenkomst met Marissa Langeveld wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 3
4.6. Indien Marissa Langeveld, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Marissa Langeveld gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Marissa Langeveld in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht/het traject te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Marissa Langeveld uitgevoerde werk/traject te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR MARISSA LANGEVELD
5.1. Marissa Langeveld garandeert dat de/het haar verstrekte opdracht/traject naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Marissa Langeveld spant zich in om de gegevens die Marissa Langeveld voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Marissa Langeveld met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Marissa Langeveld werkt zowel online als offline samen met haar klanten. Indien de klant kenbaar maakt op een andere locatie dan de door Marissa Langeveld aangegeven locatie te willen ontmoeten dan kan er in overleg met Marissa Langeveld een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het

reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.
5.5. Marissa Langeveld is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Marissa Langeveld tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
5.6. Marissa Langeveld is bereikbaar op werkdagen van 9:00 uur en 17:00 uur via email, telefoon of WhatsApp. Vragen worden binnen 24 uur beantwoord. Hulpvragen op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend worden de volgende werkdag afgehandeld.
5.7. Marissa Langeveld is niet aansprakelijk voor fysieke, dan wel psychische gevolgen waarvan de klant van mening is dat deze voortkomen uit deelname aan de coaching-, ademsessies.
5.8. Indien Marissa Langeveld tijdens het traject situaties of ziektebeelden vermoeden die niet binnen de diensten van Marissa Langeveld vallen, dan zal Marissa Langeveld de klant doorverwijzen naar een arts of deskundige. Voortzetting van het traject zal in overleg met de klant worden besproken.
5.9. Marissa Langeveld behoudt zich het recht voor het traject te wijzigen of aan te vullen. In geval van uitloop van het traject, wordt in overleg met de klant bepaald hoe dit wordt opgepakt.
5.10. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 4

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, EN HET HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Marissa Langeveld te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Marissa Langeveld onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Marissa Langeveld om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Marissa Langeveld zijn verstrekt, heeft Marissa Langeveld het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Marissa Langeveld steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door Marissa Langeveld geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Marissa Langeveld binnen 7 dagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht/traject. De klant vrijwaart Marissa Langeveld één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Marissa Langeveld nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Marissa Langeveld niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. 6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en Marissa Langeveld tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.8. De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. Marissa Langeveld mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.9. De in artikel 6.8 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de aanbieding en/of offerte

van Marissa Langeveld heeft geaccepteerd.
6.10. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Marissa Langeveld. Zo snel mogelijk daarop laat de klant weten dat hij/zij gebruik maakt van het herroepingsrecht. Dit kan echter alleen wanneer er in de 14 dagen nog geen gebruik is gemaakt van de diensten van Marissa Langeveld.
6.11. Indien de diensten starten binnen de in artikel 6.9 genoemde bedenktijd, dient de klant aan Marissa Langeveld te bevestigen dat hij/zij afziet van het herroepingsrecht.
6.12. Marissa Langeveld kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 5
6.13. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder het lidmaatschap of online cursus/coaching, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Marissa Langeveld te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht/traject en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Marissa Langeveld opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Marissa Langeveld vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Marissa Langeveld niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Marissa Langeveld, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Marissa Langeveld mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan Marissa Langeveld beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht/traject hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
7.6. Wanneer de levering door Marissa Langeveld onverhoopt vertraging oplevert, zal Marissa Langeveld dit per e-mail of WhatsApp aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van Marissa Langeveld zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Marissa Langeveld geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt. 8.2. Alle door Marissa Langeveld verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Marissa Langeveld biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. In geval van online coaching dient de factuur betaald te zijn voordat de klant toegang krijgt tot de lidmaatschapomgeving (online academie).
8.4. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 6 8.5. In geval van niet tijdige betaling kan Marissa Langeveld besluiten haar werkzaamheden “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Marissa

Langeveld besluiten de opdracht/traject eenzijdig te beëindigen.
8.6. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. 8.8. In bovenstaande gevallen heeft Marissa Langeveld voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.9. De klant gaat er mee akkoord dat Marissa Langeveld elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Marissa Langeveld zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.10. De klant kan bezwaren tegen de door Marissa Langeveld verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Marissa Langeveld kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Marissa Langeveld een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.11. Alle door Marissa Langeveld geleverde producten en diensten blijven eigendom van Marissa Langeveld totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Marissa Langeveld zijn voldaan.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde (online) documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, oefeningen, content, documenten, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Marissa Langeveld tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hiervan mag niets gekopieerd of verveelvoudigd worden en/of met derden worden gedeeld.
9.2. De door Marissa Langeveld geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en, zijn het eigendom van Marissa Langeveld en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Marissa Langeveld. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 7
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Marissa Langeveld ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Marissa Langeveld, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Marissa Langeveld geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Marissa Langeveld is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Marissa Langeveld plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Marissa Langeveld vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 wordt gezien als inbreuk op het

auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Marissa Langeveld recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Marissa Langeveld en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Marissa Langeveld kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien Marissa Langeveld onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Marissa Langeveld dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden: – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marissa Langeveld aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Marissa Langeveld toegerekend kunnen worden: – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Marissa Langeveld sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Marissa Langeveld geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van Marissa Langeveld. 10.5. Marissa Langeveld is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 8 verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast is Marissa Langeveld nimmer aansprakelijk voor geestelijke- en psychische schade.
10.6. Klant vrijwaart Marissa Langeveld voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Marissa Langeveld. 10.7. Marissa Langeveld is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. Marissa Langeveld is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. Marissa Langeveld is bij sommige activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Marissa Langeveld weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Marissa Langeveld kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Marissa Langeveld een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Marissa

Langeveld onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Marissa Langeveld, transportmoeilijkheden, brand, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij Marissa Langeveld, wanprestatie door leveranciers van Marissa Langeveld waardoor Marissa Langeveld haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Marissa Langeveld of diens leveranciers. 11.5. Bij overmacht heeft Marissa Langeveld ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Marissa Langeveld in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van zes maanden, tenzij anders is overeengekomen.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 9
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft Marissa Langeveld opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als Marissa Langeveld, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.2 kan Marissa Langeveld de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin: – aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend; – ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken; – het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen; – klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Marissa Langeveld voortvloeiende verplichting; – klant inbreuk maakt op rechten van derden; – klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Marissa Langeveld; – klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven; – bij terugkerende betalingsproblemen.
12.6 Marissa Langeveld zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Marissa Langeveld vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. Marissa Langeveld behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Marissa Langeveld overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt

zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 10

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. Marissa Langeveld zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte, coaching voorstel of aangeschafte product in de webshop overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Marissa Langeveld in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Marissa Langeveld worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Marissa Langeveld aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Marissa Langeveld.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Marissa Langeveld te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Marissa Langeveld, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN COACHING MARISSA LANGEVELD
14.1 Marissa Langeveld biedt een coachingtraject aan. De klant kan dit traject afnemen door een e mail of een bericht via social media met aanvraag naar Marissa Langeveld te sturen, of door tijdens een kennismakingsgesprek aan te geven een traject te willen starten.
14.2. In geval van afsluiten van het traject gaat de klant ermee akkoord dat er ofwel eenmalig, ofwel maandelijks wordt gefactureerd met het termijnbedrag betreffende het traject van de keuze van klant. Indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd, zullen de werkzaamheden worden opgeschort totdat de betaling door Marissa Langeveld is ontvangen.
14.3. Het traject heeft een variabele en nader te bepalen looptijd.
14.4. Coach- en breathworksessies vinden plaats op een door Marissa Langeveld te bepalen locatie. 14.5. Een coachsessie uit het traject kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek worden geannuleerd door de klant. Wordt de afspraak niet tijdig geannuleerd, wordt 75% van het op dat moment geldende uurtarief in rekening gebracht.
14.6. In geval van onvoorziene omstandigheden (scholing, ziekte en/of dringende persoonlijke omstandigheden) is Marissa Langeveld gerechtigd de afspraak te verzetten dan wel te annuleren. In overleg met de klant wordt een nieuwe afspraak ingepland.
14.7. In geval van ziekte, overlijden van dierbaren of andere persoonlijke omstandigheden, kan het traject of de coaching anders worden ingevuld of afgerond. Dit wordt in overleg tussen Marissa Langeveld en de klant bepaald. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 11

ARTIKEL 15. BIJZONDERE BEPALINGEN LIDMAATSCHAPOMGEVING MARISSA LANGEVELD
15.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Marissa Langeveld aan te bieden of te doen geven.
15.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de traject of cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Marissa Langeveld behoudt zich het recht voor content en informatie te wijzigen en/of aan te vullen. Marissa Langeveld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van

Marissa Langeveld in de praktijk tot uitvoering brengt.
15.3. Marissa Langeveld is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Marissa Langeveld, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
15.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats en blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
15.5. De door Marissa Langeveld aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/coaching mogen nimmer met derden worden gedeeld.
15.6. De klant heeft toegang tot het lidmaatschap zo lang het abonnement van de klant actief is. Marissa Langeveld streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien Marissa Langeveld besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Marissa Langeveld de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Marissa Langeveld meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
15.7. In geval van afsluiten van een lidmaatschap gaat de klant ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement van de keuze van de klant. Deze facturatie geschiedt per automatische incasso.
15.8. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 1 of 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elke 1e van de volgende termijn worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
15.9. Het abonnement wordt automatisch verlengd met de periode waarover het abonnement in eerste instantie is afgesloten, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
15.10. Indien de klant het lidmaatschap niet verlengd, wordt de toegang tot het lidmaatschap met onmiddellijke ingang ontzegd. De klant krijgt weer toegang zodra het lidmaatschap opnieuw wordt aangevraagd of alsnog wordt verlengd.
15.11. Kortingen voor sessies en/of trajecten worden niet automatisch toegepast. De klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de kortingen/kortingscodes.
15.12. Wanneer Marissa Langeveld inloggegevens aan de klant verstrekt dan is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Marissa Langeveld is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
15.13. In geval van online coaching dient de factuur betaald te zijn voordat de klant toegang krijgt tot de membersomgeving (online academie). Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 12
15.14. De klant heeft toegang tot de membersomgeving (online academie) zolang deze door Marissa Langeveld beschikbaar wordt gesteld.
15.15. Marissa Langeveld geeft geen garanties over het termijn waarbinnen de uitingen en/of acties die tijdens het coaching traject tot stand komen, gerealiseerd worden. Dit is verantwoordelijkheid van de klant.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN TECH-ONDERSTEUNING MARISSA LANGEVELD
16.1. Marissa Langeveld heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
16.2. Marissa Langeveld is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Marissa Langeveld uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

16.3. In het kader van continuïteit zal Marissa Langeveld in geval van onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden overdagen aan een door haar ingehuurde derde.

ARTIKEL 17. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
17.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Marissa Langeveld en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
17.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Marissa Langeveld alleen bindend indien en voor zover deze door Marissa Langeveld uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
17.3. Indien Marissa Langeveld op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
17.4. Zowel de klant als Marissa Langeveld zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
17.5. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
17.6. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Marissa Langeveld hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
17.7. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marissa Langeveld partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
17.8. De klant en Marissa Langeveld zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter. Algemene voorwaarden 2024 | Marissa Langeveld 13
17.9. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, locatie Ermelo bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Marissa Langeveld en de klant.

inloggen